اتاق ها

یک تخته شکوفه

دو تخته ارکیده

دو تخته اقاقیا

دو تخته بنفشه

سه تخته لاله

چهار تخته لادن

چهار تخته نسترن

پنج تخته رُز

سه تخته میخک

دو تخته نیلوفر