اتاق ها

یک تخته نرگس

برای افرادی که تنها سفر می کنند.

دو تخته ارکیده

دو تخته اقاقیا

دو تخته بنفشه

سه تخته لاله

چهار تخته لادن

چهار تخته نسترن

پنج تخته رُز

شش تخته شقایق