این بنا متعلق به دوره ی قاجاریه است که با توجه به معماری خاص و همچنین وجود کارگاه شعربافی، توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و پس از مرمت و احیا درحال حاضر تبدیل به یک مجتمع اقامتی پذیرایی گردیده است. بازدید از این مجموعه برای عموم آزاد و رایگان است

a2